Προς: ΕΟΠΥΥ
Υπόψιν Δ/ντου Οικονομικής υπηρεσίας
             κ.Μπαρούς Κων/νου

 

Αθήνα 24/11/2016


Θέμα: Προσκόμιση ασφαλιστικών ενημεροτήτων


Αξιότιμε κύριε,

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε  αν πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα στις κάτωθι περιπτώσεις:

 

1. Για το υπόλοιπο της προκαταβολής των επισκέψεων των ετών 2012-2015  λόγω του ότι αφορά ολόκληρα έτη και ως εκ τούτου αν εκδοθούν ετήσια εντάλματα δεν ξεπερνούν κατά έτος το ποσόν των 3000 ευρώ ανά ιατρό, ποσό που απαιτείται για ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Για τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία αν οι ενημερότητες θα προσκομίζονται για κάθε τιμολόγιο ή για όλο το ποσό που οφείλεται ή ανά έτος οφειλής οπότε και αντίστοιχα με το ύψος οφειλής θα υπάρχει και η αναγκαιότητα προσκόμισης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος