ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"

-----------------------------

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία " ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ".

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ της Ένωσης είναι:

1)    Η συνεργασία των μελών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, καθώς και η μελέτη, προαγωγή, προστασία, διεκδίκηση, κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών ασφαλιστικών και άλλων συμφερόντων των μελών.

2)    Η παροχή υποστήριξης κάθε είδους και μορφής στα μέλη.

3)    Η συμβολή στην επιστημονική, πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών.

4)    Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με πνευματικούς.

5)    Η ενημέρωση των μελών στα γενικώτερα προβλήματα της κοινωνίας, του επαγγέλματος, της επιστήμης.

6)    Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών της ένωσης.

7)    Η συνεργασία με άλλους συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις, ομοσπονδίες κλπ ως και με κάθε φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8)    Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και διακίνησης κοινωνικών, φιλοσοφικών και λοιπών ιδεών.

9)    Η εκπροσώπηση των μελών στη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρίες, οργανισμούς ή άλλους φορείς, και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι:

1)    Η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας όπως, μορφωτικής, συνδικαλιστικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής κλπ.

2)    Η διαρκής επαφή με άλλα ομοειδή κλπ σωματεία, ενώσεις, οργανισμούς, φορείς είτε Δημοσίους είτε Ιδιωτικούς.

3)    Η διοργάνωση σεμιναρίων επιστημονικών συνεδρίων και εκθέσεων, η σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας, καθώς και η συμμετοχή αυτής σε ομοσπονδία.

4)    Η έκδοση φυλλαδίων ή εντύπων σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου και γενικώτερα της ιατρικής επιστήμης.

5)    Η παρέμβαση της ένωσης είτε με τη μορφή διαβημάτων, προτάσεων, εισηγήσεων κλπ, σε κατάρτιση νομοσχεδίων, κλαδικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, διαφορών εργασίας και γενικά σε κάθε θέμα που μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση συνέπεια στα μέλη αυτής ή σε ομάδα μελών.

6)    Κάθε άλλη δραστηριότητα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτηθεί για τον σκοπό του σωματείου.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4

1)    Τα μέλη της Ένωσης είναι μόνο τακτικά.

2)    Τα μέλη του σωματείου αποτελούνται από α) τα ιδρυτικά και β) αυτά που εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3)    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), μέλη που προσέφεραν πολύτιμη συνδρομή ή εξαιρετικές υπηρεσίες στην ένωση ή πρόσωπα που συνετέλεσαν με τη δράση τους και το έργο τους στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης, μπορούν ν’ ανακηρυχθούν ως ΕΠΙΤΙΜΑ, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4)    Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 5

Κάθε ιατρός καρδιολόγος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στην ένωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο που να αποδεικνύει την ιδιότητά του ως ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. κλπ). Η αίτηση αυτή εισάγεται για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Η αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

ΑΡΘΡΟ 6

Η ιδιότητα του μέλους παύει:

1)    Διά της εγγράφου δηλώσεως αποχωρήσεως αυτού που απευθύνεται προς το Δ.Σ.

2)    Με απόφαση του Δ.Σ. όταν το μέλος:

α)   Καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ. και παρά τις οχλήσεις για τακτοποίηση δεν ανταποκρίνεται.

β)   Ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις αρχές και το σκοπό της ένωσης. Πριν τη διαδικασία διαγραφής το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει το μέλος σε απολογία. Σε περίπτωση προφορικής απολογίας συντάσσεται πρακτικό.

γ)    Απωλέσει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία με οποιοδήποτε τρόπο.

3)    Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

α)   Όταν το μέλος με τις ενέργειές του προσπαθεί να εκτρέψει την ένωση από το σκοπό της.

β)   Όταν δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις του Δ.Σ. και με την εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της ένωσης, διαβάλλει, δυσφημεί αυτήν καθώς και την τιμή και αξιοπρέπεια των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μέλος της Ένωσης δικαιούται:

1)    Να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει.

2)    Να εκλέγει ή να εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης ή του ελέγχου αυτής.

3)    Να υποβάλει προτάσεις προς το Δ.Σ.

Κάθε μέλος δε της Ένωσης υποχρεούται:

1)    Να εργάζεται για την προαγωγή των σκοπών της ένωσης που μετέχει.

2)    Ν’ αποφεύγει κάθε δραστηριότητα που είναι αντίθετη στους σκοπούς της ένωσης ή στο συμφέρον των μελών.

3)    Να καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. κάθε μέλος που οι δραστηριότητές του είναι ενάντια στους σκοπούς της ένωσης ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτής, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθυστερεί συνδρομές περισσότερο από ένα έτος, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης τους

α)   Γραπτή επίπληξη.

β)   Προσωρινή αποβολή από έξη μήνες μέχρι ένα χρόνο.

γ)    Διαγραφή.

Διαγραφή μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ¾ τω παρόντων.

Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει να απολογηθεί. Αν δεν παρουσιαστεί η ποινή επιβάλλεται και χωρίς αιτιολογία.

Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι:

1)    Η Γενική Συνέλευση.

2)    Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3)    Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, κανονικά υπαγόμενο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί σε αυτήν μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών της.

Η Γ.Σ. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα.

Η Γ.Σ. αποκλειστική αρμοδιότητα έχει:

α)   Να κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

β)   Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

γ)    Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ)    Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.

ε)    Να αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία [το ένα δεύτερο (1/2) συν ένας] των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, προσωπικά εν γένει ζητήματα και κήρυξη απεργίας διεξάγονται μυστικά, διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες διά άλλα θέματα γίνονται διά ανατάσεως της χειρός, ουδέποτε όμως διά βοής.

Κάθε χρόνο και στο πρώτο δίμηνο συγκαλείται η τακτική Γ.Σ. Στην τακτική Γ.Σ. γίνεται ενημέρωση των μελών της ένωσης και συζητούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από το Δ.Σ. ως α) η έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του παρελθόντος έτους, β) έγκριση του απολογισμού και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, γ) κατάθεση και έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της. Η πρόσκληση με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα αναρτάται σε εμφανές σημείο του Συλλόγου στα γραφεία και πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζει τόπο, χρόνο και θέματα για συζήτηση, κοινοποιείται δε και στα μέλη.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας διενεργείται νέα Γ.Σ. εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Δ.Σ. υποχρεούται να εκδώσει αμέσως σχετική ανακοίνωση.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει μόνον πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Κάθε άλλο θέμα που δεν γράφεται στην ημερήσια διάταξη τίθεται υπόψιν της Γενικής Συνελεύσεως και αποφασίζεται αν θα συζητηθεί ή όχι.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι να διαπιστωθεί απαρτία και μετά εκλέγεται με ανάταση των χεριών ο πρόεδρος της Γ.Σ. και ο γραμματέας που δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και καθαρογραφής των πρακτικών της Γ.Σ. τα οποία υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για σοβαρά θέματα του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον τριών μελών του, ή, αν το Δ.Σ. αδρανεί ή αρνείται, με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών της ένωσης ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ.

Η πρόσκληση ή αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν την διεξαγωγή της και διεξάγεται άσχετα από απαρτία.

Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. και δέκα (10) μόνο μέλη του σωματείου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει Διοικούσα Επιτροπή με σκοπό την προκήρυξη εκλογών. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. προτίθεται να παραιτηθεί σαν σώμα υποχρεούται προηγούμενα να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. και να θέσει σε αυτή το θέμα της παραιτήσεως. Αν δεν το κάνει αυτό η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με τον παραπάνω τρόπο.

Η καταστατική Γ.Σ. μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη τόσο για την τροποποίηση των διατάξεων όσο και για τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται όμως παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των μελών του συλλόγου και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωματείο διοικείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών ορίζεται σε εννέα (9), εκλέγονται δε και τρεις αναπληρωματικοί. Η θητεία του είναι τριετής. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ ημερών από της εκλογής του υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση) και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.

Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται μέσα στα γραφεία του σωματείου σε ιδιαίτερο χώρο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. για έξη (6) μήνες, διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τρία μέλη με κοινοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν και με αναφορά του χώρου, χρόνου και του θέματος.

Για να συνεδριάσει εγκύρως το Δ.Σ. απαιτείται απαρτία του ½ πλέον ενός των μελών του. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε 2 ημέρες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που το καλεί ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει άλλως μετά από πρόταση μέλους του. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν την τάξη ο Πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ. αποβάλει αυτούς που ενοχλούν.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για θέμα προσωπικό και ζητηθεί από το 1/3 των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών αναθεωρούνται μόνο με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία αναθεωρούνται με απόφαση ομόφωνη. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με απόφαση της Γ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 3 συνεχείς ή 5 μη συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Σε περίπτωση που αποχωρήσει μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του. Σε περίπτωση παραίτησης ή εξάντλησης και των αναπληρωματικών η θέση παραμένει κενή και το Δ.Σ. λειτουργεί εγκύρως εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι. Αν οι κενές θέσεις υπερβούν τον αριθμό αυτό συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Το Δ.Σ. παύεται, προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση απαιτείται απαρτία του ½ των μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.-ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντιπροσωπεύει την ένωση εξώδικα και δικαστικά σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει κάθε έγγραφο αυτής που έχει σχέση με την ένωση (αλληλογραφία κλπ).

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων της ένωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. όταν λείπει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων πλην του Ταμείου και φυλάει την σφραγίδα του Συλλόγου της ένωσης.

Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου της ένωσης και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας αυτής.

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό όταν αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και βοηθάει στην τήρηση των πρακτικών.

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γ.Σ. μόνο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τους, κατά τα κατωτέρω, από το Δ.Σ., καταρτιζόμενους πίνακες εκλογίμων υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή και διανέμονται στους παρόντες, από την Εφορευτική Επιτροπή.

Επί του ψηφοδελτίου ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει προ των ονομάτων, μέχρι εννέα (9) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα μέσα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα της Ένωσης και τα παραδίδει η Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως υπογράψει στον πίνακα ψηφισάντων (πρωτόκολλο ψηφοφορίας).

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. για τριετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση ή σε έκτακτη γενική συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν ζητηθεί. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι αρχαιρεσίες διά το διοικητικό συμβούλιο διεξάγονται κάθε τρία χρόνια στην τακτική Συνέλευση του έτους με τη μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγμένος από τα μέλη της Πρόεδρος.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Το Δ.Σ. 2 ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και γενικά για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

Το Δ.Σ. 2 πλήρεις μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων, που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και της προηγούμενης. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ένωσης. Την ημέρα της ψηφοφορίας, που είναι μυστική, η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, η έναρξη και η λήξη της οποίας έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη με την πρόσκληση. Μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν οι υποψήφιοι ή γραπτώς ορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση. Στην αρχή γίνεται καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων και ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να συστήνει επιτροπές για ορισμένο χρόνο ή και διάρκεια τριμελείς ή πενταμελείς για την υποβοήθηση του έργου του, ορίζοντας συγχρόνως, με την απόφασή του τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πόροι της ένωσης είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία, κάθε είδους δωρεές και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται δωρεές υπό όρους. Σε κάθε επιτροπή ορίζεται και προεδρεύει μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση σύστασης, επιτροπών που απαιτούν την παρουσία ειδικού, αυτή συνεργάζεται με το κατάλληλο άτομο που θα επιλέξει.

Το ποσό της εγγραφής ορίζεται με το παρόν σε είκοσι (20) ΕΥΡΩ, το δε ποσό της ετήσιας συνδρομής σε πενήντα (50) ΕΥΡΩ.

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της ένωσης, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Για την μεταβολή του σκοπού αυτής απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

ΑΡΘΡΟ 19

Η προσωρινή διοίκηση της ένωσης οφείλει, όταν εγκριθεί το καταστατικό να συγκαλέσει μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση Γενική Συνέλευση των μελών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20

Η ένωση έχει σφραγίδα οβάλ με τις λέξεις ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ στην περιφέρεια και στο κέντρο το ιατρόσημο.

ΑΡΘΡΟ 21

Η ένωση, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, γίνεται μέλος ομοσπονδίας, οπότε και κατά τις σχετικές αρχαιρεσίες εκλέγονται και αντιπρόσωποι γι’ αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 22

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων και του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση διάλυσης της ένωσης, για την τύχη της περιουσίας της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) άρθρα διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και θα ισχύσει μετά την έγκριση από το Δικαστήριο και την εγγραφή του στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΘΗΝΑ 15-5-2009

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ